VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

OBSAH

článok I        Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 
článok II       Objednávka 
článok III      Storno objednávky 
článok IV     Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy 
článok V      Cenové podmienky 
článok VI     Poštovné a balné 
článok VII    Platobné podmienky 
článok VIII   Dodacie podmienky 
článok IX     Storno/výmenný/reklamačný formulár
článok X      Záručné podmienky a záručná doba 
článok XI     Ochrana osobných údajov 
článok XII    Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia 
článok XIII    Záverečné ustanovenia

Článok I

Všeobecné ustanovtenia a vymedzenie pojmov

 

 1.             Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti predávajúceho Matej Dorčík, so sídlom Nám. Sv. J. Bosca 72, 010 04 Žilina, Slovenská republika, IČO: 50211951, DIČ: 1121344862 zapísaná v Okresnom úrade  Žilina I, odbor živnostenského podnikania, OU-ZA-OZP1-2016/011983-2, č.živnostenského registra 580-57583, poštová adresa: Nám.Sv.J.Bosca 72, 010 04  Žilina (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.secretcase.sk (ďalej len „secretcase.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 

 1.             Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky a Českej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na secretcase.sk.
 2.             VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na secretcase.sk.
 3.             Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na secretcase.sk.
 4.             Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle:
 5.             § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 6.             § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 7.             Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 8.             Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na secretcase.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.
 9.          Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na secretcase.sk.

 

Článok II

Objednávka

 

 1.             Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
 2.             Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
 3.             Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)
 4.             Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
 5.             Množstvo objednávaného tovaru;
 6.             Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
 7.             Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP;
 8.             Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
 9.             Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 10.          Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 11.          Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú secretcasesk@gmail.com
 12.          Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

 

Článok III

Storno objednávky

 

 1.             Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
 2.             Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 3.             V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily atď.
 4.             Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim.

 

Článok IV

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 

 1.             V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), Predávajúci poskytuje Kupujúcemu možnosť odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj po zákonom stanovenej lehote, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 102/2014 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba tridsiatich dní. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 102/2014 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 2.             Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.
 3.             Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy v súlade s bodom 1. a 2. tohto článku sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.
 4.             V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.
 5. Ochranné Masky  / Rúška nieje možné vrátiť z hygienických dôvodov vyplývajúcich z pandémie COVID-19

 

Článok V

Cenové podmienky

 

 1.             Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom secretcase.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru.
 2.             Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na secretcase.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na secretcase.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.
 3.             V prípade, ak sa na secretcase.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 

Článok VI

Poštovné a balné

 

 1.             Predávajúci si neúčtuje balné.
 2.             Výška poštovného za doručenie objednávky je účtovaná vo výške:

-Slovenskou poštou na dobierku 2,20€

-Slovenskou poštou doporučene (platba vopred na účet predávajúceho) 1,50€

 

Článok VII

Platobné podmienky

 

 1.             Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
 2.             PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi alebo pošte;
 3.             PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou alebo poštou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet Matej Dorčík, SLSP, a. s.   (IBAN SK51 0900 0000 0051 0939 9492  ), Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky.

 

Článok VIII

Dodacie podmienky

 

 1.             Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 1 do 10 pracovných dní od dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov. Pre vybrané tovary, Predávajúci informuje Kupujúceho o dodaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.
 2.             Kupujúci je informovaný o zaslaní objednaného tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený emailom.
 3.             Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby alebo pošty na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa s Predávajúcim, resp. kuriérskou službou alebo poštou dohodnúť na náhradnom termíne dodania objednávky. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.
 4.             Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 5.             Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 6.             Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
 7.             Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.
 8.             Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

Článok IX

Storno/výmenný/ reklamačný formulár – stiahni pdf

 

 1.             Kupujúci je povinný vyplniť STORNO/VÝMENNÝ/REKLAMAČNÝ FORMULÁR (ďalej len „Formulár") vo všetkých prípadoch:
 2.             Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote.

Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania.  Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy len sčasti, Predávajúci Kupujúcemu vráti zodpovedajúcu časť kúpnej ceny za tovar zníženú o sumu poštovných nákladov vzniknutých v súvislosti so zaslaním objednaného tovaru. Predávajúci vráti Kupujúcemu  hodnotu tovaru zníženú o poštovné náklady ak ich Kupujúci pri kúpe nehradil ako samostatnú položku. 

Ochranné Masky  / Rúška nieje možné vrátiť z hygienických dôvodov vyplývajúcich z pandémie COVID-19

 1.             Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal.

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru Predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.

 1.             Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (farba).

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nevyhovuje z dôvodu nevyhovujúcej farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby resp.iný druh tovaru, max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho a tovar bol doručený nepoškodený a nejaví známky nosenia. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 1.1 alebo 1.2., ak sú splnené ostatné podmienky podľa bodu 1.1 alebo 1.2. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru za účelom jeho výmeny znáša Kupujúci, avšak len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 30 dní od dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.

 1.             Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru.

Bližšie podmienky sú upravené v článku X týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajúceho uverejnených na secretcase.sk

 

Článok X

Záručné podmienky a záručná doba

 

 1.             Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

Záručná doba sa nevzťahuje na estetické znehodnotenie tovaru bežným používaním.

 1.             Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 2.             Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
 3.             Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane Požadovaných dokladov.
 4.             Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.
 5.             Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na secretcase.sk.

 

Článok XI

Matej  Dorčík

www.secretcase.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie") a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zákazníkov, dodávateľov a zástupcov odberateľa ) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 1.       Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 2.       Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 3.       Právo na výmaz – „zabudnutie" tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
 4.       Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 5.       Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 6.       Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov

(najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Matej  Dorčík

www.secretcase.sk


 ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.


UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás ,

Kontaktné údaje: secretcasesk@gmail.comalebo číslo 0944 769 450

 

Zmluvné vzťahy, účtovná a obchodná agenda.

 

Účel spracúvania osobných  údajov

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v rámci agendy  – zmluvy, objednávky, spracovanie došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, pokladne, sklady,dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzickej osoby ako jednej zo zmluvných strán a zmluvné vzťahy k pripravovaniu zmluvných vzťahov, a to kúpnych zmlúv, vypracovaniu zmlúv v rámci dodávateľsko–odberateľských vzťahov a podobne.

 

Názov informačného systému

Zmluvné vzťahy, účtovná a obchodná agenda

 

Právny základ

 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom IS prevádzkovateľa internetového obchodu predstavuje Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,  Zákonom č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

Kategórie príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

 

Cezhraničný prenos os. údajov

                                                            Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

 

Spracovávane osobné údaje uchováva spoločnosť po dobu piatich (5) rokov od posledného obchodného kontaktu so zákazníkom lebo od jeho účasti na marketingovej alebo inej akcii spoločnosti. Ak dochádza k spracovaniu na základe súhlasu zákazníka, jeho osobné údaje sa uchovávajú najdlhšie do odvolania takého súhlasu.

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb

 

-      fyzické osoby - odberatelia, dodávatelia, zmluvné strany

-      zamestnanci dodávateľov a odberateľov,

-      zástupcovia dodávateľov a odberateľov

 

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

-        meno, priezvisko, titul,

-        adresa, bydlisko, fakturačná adresa, adresa doručenia

-        číslo bankového účtu fyzickej osoby, pri platbe prevodom, prijatie platby

-        výška pohľadávky a údaje súvisiace s vybavovaním vymáhania danej pohľadávky

-        predmet vymáhania pohľadávky (faktúry  za úhradu tovarov a služieb, náhrada škody),    

-        telefónne číslo, e-mailová adresa

 

 

 

Článok XII

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 

 1.             Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2.             Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 3.             V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
 4.             Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

 

 1.             Pri nákupe tovaru na secretcase.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2.             Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na secretcase.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 3.             Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na secretcase.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4.             Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo secretcase.sk.
 5.             Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na secretcase.sk.
 6.             Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na secretcase.sk.
 7.             Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 8.             Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.